3. marts 2021

Tal om det, mand!

Langt færre mænd end kvinder benytter headspaces tilbud om gratis og anonym rådgivning. I 2020 var 30 pct. af henvendelserne om samtaler og rådgivning i headspace unge mænd – og tallet er desværre faldet fra 33 pct. i 2019.

Baseret på spørgeskemaer, som unge udfylder efter en rådgivningssamtale i headspace, tyder noget på, at mænd generelt vurderer deres trivsel til at være bedre end kvindernes, og at mændene ofte oplever, at deres trivsel hurtigere bliver bedre i løbet af et rådgivningsforløb sammenlignet med kvindernes.

Men har mænd det bare mentalt bedre end kvinder? Trods mange indsatser er psykisk sårbarhed desværre stadig et tabubelagt emne, og særligt unge mænd søger ikke hjælp. Ifølge en undersøgelse fra “EN AF OS” (2013) svarer 82 pct. ud af en gruppe på 240 adspurgte mænd, at de er bange for at blive opfattet som svage, og 70 pct. svarer, at det er mere tabubelagt for mænd at have en psykisk sygdom. 

Og der er måske noget om snakken. Ungerådgiver Kasper Jee Hoon Bruun fra headspace Gentofte forklarer, at mange drenge og unge mænd er vokset op med en diskurs, der definerer, hvordan man helst skal være, når man er dreng og mand.

“Selvom der er et opgør på vej, hvor medier og unge selv er blevet meget bedre til at belyse og oplyse om psykisk mistrivsel – og at det på ingen måde er mindre aktuelt for mænd end for kvinder – så findes der stadig en kønsstereotyp opfattelse af, hvordan man skal være som mand”, siger Kasper Jee Hoon Bruun.

Slås eller drik det væk

Kasper Jee Hoon Bruun fastslår, at der findes lige så mange forskellige årsager til, at unge mænd ikke taler om deres problemer, som der findes unge mænd. Men baseret på de oplevelser han som ungerådgiver har, er der nogle elementer, der kan spille ind.

“Der er en tendens til, at mænd undervurderer deres problemer, og at de selv mener, at det bliver forventet af dem, at de håndterer det selv. Det betyder, at flere mænd ender med at afreagere fysisk, drikke alkohol eller bruge stoffer for at håndtere deres problemer. Det er på ingen måde hensigtsmæssigt”, forklarer Kasper Jee Hoon Bruun.

Mange mænd gemmer sig bag en facade, hvor netop frygten for at blive stemplet som svag bliver dominerede, og hindrer dem i at søge hjælp. Denne problematik er i øvrigt ikke kun gældende for danske mænd. WHO har identificeret og adresseret problematikken på globalt plan.

Mental mistrivsel og frafald af job og uddannelse hænger sammen

Mange unges psykiske problemer begynder ofte på ungdomsuddannelserne, hvor 60 pct. af frafaldet skyldes mental mistrivsel. På erhvervsuddannelserne er der et frafald på knap 50 pct., hvoraf en fjerdedel af de studerende angiver mental mistrivsel som årsag.

Pilotprojektet headspace+ har igennem de seneste to år været Det Sociale Netværks fokuserede indsats for unge, særligt mænd, der har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse eller passe et job.

I perioden januar 2019 ? december 2020 har ungerådgivere fra headspace samarbejdet med lokale uddannelser og beskæftigelsesforløb om at skabe øget aftabuisering og bedre kendskab til headspace. Indsatsen har bestået af en kombination af udgående rådgivning og synlighedsoplæg på Hf/VUC og FGU, workshops og personlige fortællinger for uafklarede unge på beskæftigelsesforløb og gennem netværksgrupper for unge mænd i headspace.

Mere end 500 unge har deltaget i initiativet. 260 unge har medvirket i evalueringen og her var 62 pct. unge mænd.

Positive resultater

Overordnet set har headspace+ været kendetegnet ved, at en meget stor andel af deltagerne har givet en positiv tilbagemelding på initiativet.

Slutevalueringen af headspace+ viser, at 89 pct. af deltagere har fået en større accept af, at svære tanker og følelser er en naturlig del af livet. Derudover har 88 pct. af deltagerne fået et bedre kendskab til headspace, og at flere unge mænd nu ved, hvor de kan søge hjælp. Desuden svarer alle de deltagende elever på Hf/VUC og FGU at de føler sig anerkendt og forstået, og samtlige af de ledige på beskæftigelsesforløbene giver indsatsen en positiv vurdering. Derudover vil syv ud af otte anbefale drenge-netværksgruppen til andre.

Initiativets samarbejdspartnere har også været meget positive og vurderer, at headspace+ har fungeret som et værdifuldt supplement til eksisterende initiativer såsom skolepsykolog, studievejledning beskæftigelsesforløb o. lign.

Noget tyder på, at når det handler om mænd, så skal formatet for rådgivning måske gentænkes en smule.

Evne og vilje til at søge hjælp

Evalueringen af headspace+ viser, at det er vigtigt både at arbejde med aftabuisering og viljen til at søge hjælp ? men også med at skabe gode sociale netværk. Kasper Jee Hoon Bruun har netop også arbejdet med nye metoder til at præsentere headspaces tilbud på.

Han oplever, at hvis præsentationen af hjælpetilbud sluses ind i de miljøer, hvor drenge og mænd føler sig trygge f.eks. på fodboldbanen eller på skateboard-rampen, så er de også langt mere åbne og interesserede i at vide mere.

Der kommer fortsat til at være fokus på unge mænd i headspace og muligheden for at intensivere samarbejdet med Den Forberedende Grunduddannelse, FGU. Flere headspace-centre rundt om i landet kan med fordel arbejde mere målrettet med unge på f.eks. beskæftigelsesforløb og erhvervsskoler.

I headspace arbejder vi målrettet på at aftabuisere og normalisere, at svære tanker og følelser er en naturlig del af livet. Tilgangen til hjælpetilbud og forståelsen af at alle er velkomne og kan føle sig trygge, set og hørt bliver hele tiden forbedret, så både unge mænd og kvinder kan få et øget mod på at tale åbent om mental trivsel og mistrivsel.

Projektet headspace+ er støttet af Østifterne.