Persondatapolitik for Det Sociale Netværk – jobansøgere og ansøgere til at blive frivillige

Formålet med denne persondatapolitik er at beskrive, hvordan Det Sociale Netværk indsamler og be-handler personoplysninger om dig, når du ansøger om job og ansøger til at blive frivillig hos Det Socia-le Netværk.

Dataansvarlig for indsamlingen og behandlingen af personoplysninger er:

Det Sociale Netværk/Headspace Danmark
Østergade 5, 3. sal 1100 København K
info@detsocialenetvaerk.dk
Telefon: 50 846 846

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

I beskrivelsen nedenfor kan du se, i hvilke sammenhænge vi behandler dine personoplysninger.

Jobansøgere

Formål:

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og dit CV samt even-tuelle bilag, med henblik på at evaluere din ansøgning. Hvis du indkaldes til en samtale, indsamler vi og evaluerer de oplysninger, som du giver os i den forbindelse. Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger er at vurdere din egnethed til stillingen.

Typer af personoplysninger:

Jobansøgning, CV samt eventuelle bilag

Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af din jobansøgning, dit CV, herunder eventuelle bilag som fx uddannelsesbeviser eller anbefalinger.

Straffeattest og børneattest

Hvis du tilbydes job hos Det Sociale Netværk med kontakt til brugere hos Headspace Danmark, vil du blive bedt om at indlevere en straffeattest og en børneattest, som indeholder oplysninger om eventu-elle strafbare forhold, herunder dit cpr-nr.

Behandlingsgrundlag:

• Behandlingen af almindelige personoplysninger (jobansøgning, CV og eventuelle bilag) foreta-ges efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

• Oplysninger om eventuelle strafbare forhold, herunder cpr-nr. på straffeattest og børneat-test, behandles efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, og § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke).

Opbevaringsperiode:

• Straffeattest og børneattest, herunder cpr.nr. på attesterne, slettes umiddelbart efter endt ansættelsesforløb.

• Jobansøgning, CV og eventuelle bilag til ansøgning opbevares op til 6 måneder efter endt an-sættelsesforløb.

Videregivelse af personoplysninger:

Dine personoplysninger videregives ikke til andre dataansvarlige.

Vi bruger databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores in-struks. Vi bruger kun databehandlere, som kan garantere efterlevelse af reglerne i databeskyttelses-forordningen for databehandlere og sikrer et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeland uden for EU/EØS.

Ansøgere til at blive frivillige hos Det Sociale Netværk

Formål:

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og eventuelle bilag, med henblik på at evaluere din ansøgning om at blive frivillig. Hvis du indkaldes til en samtale, indsam-ler vi og evaluerer de oplysninger, som du giver os i den forbindelse. Formålet med indsamling og be-handling af dine personoplysninger er at vurdere din egnethed til at blive frivillig hos Det Sociale Net-værk.

Ansøgning og eventuelle bilag

Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning om at blive frivillig, herunder even-tuelle bilag som fx udtalelser eller anbefalinger.

Straffeattest og børneattest

Kvalificerede kandidater til at blive frivillig hos Det Sociale Netværk vil blive bedt om at indlevere en straffeattest og en børneattest, som indeholder oplysninger om eventuelle strafbare forhold, herun-der cpr-nr.

Helbredsmæssige oplysninger

Kvalificerede kandidater til at blive frivillig hos Det Sociale Netværk vil desuden blive bedt om at svare på spørgsmål om erfaring med mental mistrivsel (helbredsmæssige oplysninger).

Behandlingsgrundlag:

• Behandlingen af almindelige personoplysninger (ansøgning og eventuelle bilag) foretages ef-ter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

• Oplysninger om eventuelle strafbare forhold, herunder cpr-nr. på straffeattest og børneat-test, behandles efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, og § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke).

• Oplysninger om helbredsmæssige forhold behandles efter databeskyttelsesforordningens ar-tikel 9, stk. 2, litra a, jf. artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)

Opbevaringsperiode:

• Ansøgninger og eventuelle bilag til ansøgning opbevares op til 6 måneder efter endt rekrutte-ringsforløb.

• Straffeattest og børneattest, herunder cpr.nr., slettes umiddelbart efter endt rekrutterings-forløb.

• Svar på spørgsmål vedrørende erfaringer med mental mistrivsel slettes umiddelbart efter endt rekrutteringsforløb.

Videregivelse af personoplysninger:

Dine personoplysninger videregives ikke til andre dataansvarlige.

Vi bruger databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores in-struks. Vi bruger kun databehandlere, som kan garantere efterlevelse af reglerne i databeskyttelses-forordningen for databehandlere og sikrer et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjeland uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har i forhold til behandling af personoplysninger, som vi foretager på baggrund af dit samtykke, ret til at tilbagetrække dit samtykke på ethvert tidspunkt. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lov-ligheden af behandlinger, som allerede er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.

Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger eller fuldstændiggjort personoplysninger om dig selv.

Ret til sletning

Personoplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de blev indsam-let til. Ved tungtvejende grunde, har du ret til at få slettet nogle typer af personoplysning før vores sædvanlige slettefrist. Hvis du trækker du dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet behandlings-grundlag for at behandle dine personoplysninger, har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Det er ikke muligt at få slettet oplysninger, der er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse.

Ret til begrænsning

Under særlige omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysnin-ger.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet af personoplysninger, som du selv har afgivet, når behandlingen er base-ret på samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, og behandlingen foretages automatisk. Hvis du har ret til dataportabilitet vil oplysninger udleveres i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du kan overføre til en anden tjenesteyder, såfremt det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan ud-nytte retten til indsigelse i tilfælde, hvor Det Sociale Netværk behandler dine personoplysninger på ét af følgende grundlag:

• Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Det Sociale Netværk som dataan-svarlig har fået pålagt.

• Behandlingen er nødvendig for, at Det sociale Netværk som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettighe-der og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.

Uddybende vejledninger fra Datatilsynets om de registreredes rettigheder findes på www.datatilsynet.dk

Henvendelse

Hvis du har spørgsmål, en bekymring eller en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Vi behandler henvendelser hurtigst muligt og besvarer normalt senest en måned efter modtagelse af henvendelsen, medmindre det grundet anmodningens kompleksitet eller omfang ikke er muligt. I dette tilfælde kan svarfristen være op til 3 måneder efter tidspunktet for modtagelse af henvendel-sen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 3.

Ændring af persondatapolitik

Persondatapolitikken opdateres løbende for at leve op til lovgivningens krav til indsamling og håndte-ring af personoplysninger. Seneste version af persondatapolitikken, med dato for opdatering, vil altid fremgå af Det Sociale Netværks website. Væsentlige ændringer i vilkår vil altid blive udsendt adresse-ret personligt til brugere, frivillige, bidragsgivere mv.

Denne persondatapolitik er senest opdateret den 20.04.23.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.